USŁUGI BADABEE - REGULAMIN

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM, PONIEWAŻ ZAWIERA ON WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG, JAK RÓWNIEŻ NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, I STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI.

Niniejszy “Regulamin” przedstawia warunki, które stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a InternetQ Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-653, przy Aleji Niepodległości 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000346620, NIP 5252471776, Regon 142234676, która świadczy usługę nazwaną “Badabee” (“my”, “nasz”, “nas”, “nasza Spółka”, lub “Badabee”), odnoszącą się do korzystania przez Użytkownika z naszych Usług. Używamy pojęcia “Usługa” lub “Usługi” w odniesieniu do wszelkich Usług, właściwości i funkcji, które udostępniamy użytkownikom. Jeżeli nie zostało to inaczej określone, pojęcie “Usługa” obejmować będzie również naszą Witrynę oraz wszelkie Usługi, właściwości i funkcje, które są oferowane i udostępniane na naszej Witrynie, przez nią lub dzięki jej wykorzystywaniu, jak również wszelkie treści odnoszące się do naszych Usług.

Gdy używany pojęcia “Witryna” mamy na myśli witrynę pod adresem http://www.badabee.com oraz pod wszelkimi innymi adresami URL, na witrynach i/lub stronach internetowych, które kontrolujemy i wykorzystujemy celem świadczenia naszych Usług. Nasza Polityka Prywatności, Wymagania Społecznościowe, jak również wszelkie Dodatkowe Warunki (jak zostało to opisane poniżej), które odnoszą się do Użytkownika, stanowią część niniejszego Regulaminu, a ponadto stanowią część prawnie wiążącej umowy zawartej z nami dla Usług przez nas świadczonych. Aby uruchomić subskrypcję korzystania z naszych usług abonenckich, konieczne będzie również wyrażenie zgody na warunki naszej Umowy Subskrypcji i związanie nimi, co następnie będzie również stanowić część umowy z nami. Dla ułatwienia stosować będziemy pojęcie “Regulamin” odnosząc się do całej umowy Użytkownika zawartej z nami i do wszystkich mających zastosowanie warunków.

Każde korzystanie lub próba korzystania z naszej Usługi oznacza, że Użytkownik zapoznał się, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie i dostosowywanie się do wszelkich warunków niniejszego Regulamin, łącznie z naszą Polityką Prywatności i Wymaganiami Społecznościowymi, wszelkich Dodatkowych Warunków i naszej Umowy Subskrypcji, jeśli ma to zastosowanie w przypadku danego Użytkownika.

Zarówno Użytkownik, jak i wszelkie inne osoby korzystające ze świadczonej przez nas Usługi (jako “użytkownik” albo “członek’ albo “Abonent”) nazywane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu “użytkownikiem”, nawet jeśli nie korzystają z wszystkich naszych usług. Słowa "wykorzystywać" lub "wykorzystywanie" oznacza każdy przypadek, w którym Użytkownik lub ktokolwiek inny, bezpośrednio lub pośrednio, z pomocą lub bez pomocy urządzenia lub sprzętu, uzyskuje dostęp lub próbuje uzyskać dostęp, zmienia, wykorzystuje, prezentuje, ogląda, drukuje lub kopiuje, przekazuje, otrzymuje lub wymienia się wiadomościami, danymi lub komunikuje przy wykorzystaniu naszej Usługi lub z każdym innym użytkownikiem, osobą, firmą lub przedsiębiorstwem przez dostęp do naszej Usługi lub dzięki niej, lub w jakikolwiek inny sposób używa, korzysta, wykorzystuje lub oddziałuje na wszelkie właściwości, funkcje lub elementy naszej Usługi, w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu. Uzyskujemy pewne informacje od wszystkich użytkowników, i Użytkownik powinien zapoznać się z naszą Polityką Prywatności dostępną pod adresem http://www.badabee.com, ponieważ zawiera ona istotne informacje i ujawnienia odnoszące się do zbierania przez nas, przechowywania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych od Użytkownika w związku z wykorzystywaniem przez niego naszej Usługi.

Niniejszy Regulamin nie obejmuje wszelkich innych Usług, witryn, stron internetowych, transakcji, powiązań, działań lub innych kwestii, ani też wszelkich transakcji Użytkownika lub powiązań z którymkolwiek z naszych dostawców, reklamodawców, licencjodawców, operatorów bezprzewodowych lub komórkowych, dostawców usług internetowych, dostawców usług operacyjnych, partnerów promocyjnych, sponsorów lub z jakąkolwiek inną osobą, firmą lub przedsiębiorstwem. Ponadto niniejszy Regulamin nie obejmuje praw Użytkownika lub obowiązków w odniesieniu do Treści osób trzecich lub linków, które mogą przekierować przeglądarkę Użytkownika lub połączenie do witryn lub stron osób trzecich, nawet jeśli pojawiają się one na naszej Witrynie lub są z nią połączone. W takiej sytuacji należy zapoznać się z politykami prywatności oraz warunkami mającymi zastosowanie do takich osób trzecich ponieważ to właśnie te osoby, a nie my, ponoszą za nie odpowiedzialność. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian każdej z naszych Usług lub wszystkich Usług w dowolnym czasie, okresowo. Konieczne jest okresowe przeglądanie Niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, Wymagań Społecznościowych, wszelkich Dodatkowych Warunków i, jeśli ma to zastosowanie w przypadku Użytkownika, naszej Umowy Subskrypcji, aby Użytkownik zawsze wiedział, jaki Regulamin ma do niego zastosowanie.

KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG, REJESTROWANIE, ABONOWANIE I DEZAKTYWACJA

Do korzystania z witryny konieczne jest abonowania subskrypcji serwisu płatnej zgodnie z poniższą tabelą opłat.

Nazwa serwisu Numer dostępowy Komenda aktywująca Częstotliwość otrzymywania SMS Cena za otrzymany SMS (brutto) Zawartość SMSa MT
Badabee 60235 BD codziennie 2, 46 zł 30 Monet Badabee do wykorzystania w serwisie
Badabee 60235 SMS 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dzień miesiąca 2, 46 zł 30 Monet Badabee do wykorzystania w serwisie

Wpisując numer telefonu bezprzewodowego lub komórkowego do naszej Usługii, Użytkownik oświadcza, że jestem właścicielem numeru telefonu komórkowego, który został wprowadzony na stronę landingową serwisu w celu skorzystania z usługii Badabee i tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od naszej Spółki oraz od naszych partnerów, na numer telefonu komórkowego udostępniony w związku z udziałem w serwisie.

Jeśli do naszej Usługi wpisany zostanie numer telefonu bezprzewodowego lub komórkowego, nawet jeśli Użytkownik nie będzie kontynuować procesu uwierzytelnienia lub rejestracji, jeśli nie zostaniemy poinformowani o decyzji rezygnacji, Użytkownik może otrzymać pewną ograniczoną liczbę wiadomości przypominających lub zachęcających do kontynuowania.

Poza tokenami przyznawanymi w ramach subskrypcji, każdy Użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie zdobyć dodatkowe tokeny poprzez wykonanie określonych zadań (np. podanie dodatkowych informacji w swoim profilu Użytkownika, rejestracja w programie afiliacyjnym). Za wykonanie każdego zadania, do konta Użytkownika zostanie dopisana ilość Kredytów Badabee właściwa dla każdego zadania, podana do wiadomości Użytkownika przed rozpoczęciem zadania.

Zgromadzone Kredyty Badabee mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika w dowolnym momencie, na korzystanie z bramki SMS do wszystkich sieci polskich i zagranicznych, dostępnej na witrynie internetowej serwisu.

W ramach promocji prowadzonej wokresie od dnia 23 listopada 2012 roku do odwołania, każdemu subskrybentowi, po otrzymaniu 40 wiadomości MT Premium przysługuje bonus – zasilenie dowolnego numeru telefonu . Informacje na temat odbioru doładowania znajdują się tutaj.

Aby dezaktywować subskrypcję uruchomioną przed 3 stycznia br należy wysłać bezpłatny SMS o treści STOP SMS pod numer 60235. Subskrypcje uruchomione po 3 stycznia dezaktywuje się bezplatnym SMS o treści STOP BD wysłanym pod numer 60235.

OGRANICZENIA WIEKOWE

Z naszych usług nie wolno korzystać osobom poniżej 18 roku życia. Możemy wymagać pewnych dodatkowych weryfikacji lub potwierdzenia statusu Użytkownika przy próbie zarejestrowania się i/lub abonowania naszych Usług.

NOWELIZACJE

Zastrzegamy sobie prawo, aby w ramach ograniczeń ustanowionych wiążącymi przepisami prawnymi okresowo, w dowolnej chwili i dla dowolnego powodu zgodnie z naszym wyborem i naszym uznaniem dokonywać zmian zasad Niniejszego Regulaminu łącznie z Polityką Prywatności, Wymaganiami Społecznościowymi, Umową Subskrypcji oraz wszelkimi innymi Dodatkowymi Warunkami, które mogą być wiążące, i stosować do naszych Usług, lub przesłać do Użytkownika z prośbą o zatwierdzenie naszego zmienionego Regulaminu dla umożliwienia kontynuowania korzystania ze świadczonej przez nas Usługi pod warunkiem zatwierdzenia przez Użytkownika takiego zmienionego przez nas Regulaminu. Zawiadomienia o istotnych zmianach zostaną umieszczone na naszej Witrynie, a ponadto możemy zawiadamiać o takich zmianach wysyłając wiadomość SMS lub wiadomość pocztą elektroniczną. Przy korzystaniu z naszej Usługi, gdy wysłana zostanie informacja o dowolnej zmianie dokonanej w ramach ograniczeń ustanowionych obowiązującymi przepisami prawnymi, zmiana taka będzie uważana za wiążącą. W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do dokonania takiej wyżej wymienionej jednostronnej zmiany Regulaminu z istotnego powodu, a zwłaszcza dla przyczyn określonych przez Niniejszy Regulamin, które wszystkie (powody jednostronnych zmian) są uzgodnione i uznane przez Użytkownika jako istotne. W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego uzupełnienia lub zmiany Niniejszego Regulaminu wyłącznie z istotnych powodów i pod warunkiem, że Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o takim uzupełnieniu lub zmianie. W takim przypadku zawiadomimy Użytkownika z wyprzedzeniem o treści wszelkiej zmiany / uzupełnienia, i jeśli nie uzyskamy na nie zgody, będzie miał prawo rozwiązać niniejszą Umowę. Nie poinformowanie nas o zastrzeżeniach Użytkownika w ramach procedury oraz w określonych ramach czasowych wskazanych na naszej Witrynie uważane będzie za niedoręczoną akceptację takiej zmiany/uzupełnienia z waszej strony. Alternatywnie do wyżej opisanego zawiadomienia i akceptacji przez Użytkownika takiej procedury zmiany zmiany/uzupełnienia możemy również zastosować Korzystanie, odnowienie Korzystania i/lub kontynuację Korzystania z naszej Usługi przez Użytkownika pod warunkiem zaakceptowania zmienionego Regulaminu w ramach poniższej procedury. W takim przypadku, aby uzyskać dostęp do Korzystania z naszej Usługi należy przeczytać, zrozumieć i zaakceptować wyżej wymieniony zmieniony Regulamin i potwierdzić we właściwym miejscu naszej Witryny. Niemniej zachęcamy do częstego przeglądania niniejszego Regulaminu celem dowiadywania się o najnowszych warunkach mających do zastosowanie do konkretnego Użytkownika. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do tego, aby w każdej danej chwili i zgodnie z naszą decyzją, zawiesić lub zakończyć świadczenie naszej Usługi w całości lub częściowo bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. W ramach ograniczeń ustanowionych wiążącymi przepisami prawnymi Użytkownik uzyskuje możliwość Korzystania z naszej Usługi wyłącznie i jedynie przez okres oraz w zakresie dostarczania przez nas (aktywacji) naszej Usługi.

USŁUGI BEZPRZEWODOWE, WIADOMOŚCI I PROMOCJE

Aby zostać Członkiem lub Abonentem i móc korzystać z właściwości i funkcji komórkowej lub bezprzewodowej którejkolwiek z naszych Usług, konieczne jest również posiadanie: (a) ważnej umowy z operatorem komórkowym albo bezprzewodowym mającym licencję na rozprowadzanie wiadomości i Postingów w ramach Usługi lub dostęp do sieci komunikacyjnej bezprzewodowej albo komórkowej, poprzez którą udostępniamy naszą Usługę i (b) usług operatora komórkowego lub bezprzewodowego kompatybilnego z naszą Usługą mogącego umożliwić Posting, wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, i/lub wykorzystanie i pobieranie Treści na wyznaczone urządzenie bezprzewodowe lub komórkowe. Użytkownik będzie w pełni odpowiedzialny za zapewnienie sprzętu, oprogramowania i zasobów oraz zaplecza komunikacyjnego, koniecznych do umożliwienia podłączenia do naszych Usług i/lub naszej Witryny, w tym między innymi urządzenia bezprzewodowego lub komórkowego będącego w dobrym stanie technicznym, kompatybilnego i odpowiedniego do korzystania dla świadczonej przez nas Usługi. Konieczne jest zapewnienie przez Użytkownika wyznaczonego urządzenia bezprzewodowego lub komórkowego kompatybilnego z naszymi Usługami i prawidłowo skonfigurowanego, które umożliwiać będzie wysyłanie i otrzymywanie wiadomości SMS oraz, jeśli ma to zastosowanie, pobrań i/lub Postingu WAP lub jakichkolwiek innych Treści. Aby otrzymywać Treści WAP należy kliknąć na link zawarty w SMS lub link WAP umożliwiający pobranie danego elementu przesłany przez nas do rozpoczęcia pobrania Treści WAP. Jeżeli Użytkownik spowoduje, albo jeśli będziemy podejrzewać, że może on spowodować ingerencję w naszą Usługę, może zostać natychmiast odłączony i możemy zdecydować wypowiedzieć korzystanie z naszej Witryny i/lub Usługi oraz statusu Użytkownika, Zarejestrowanego Użytkownika i/lub Abonenta. Uaktualnienia oprogramowania, udoskonalenia lub zmiany naszej Usługi wymagające zmian wyznaczonego urządzenia bezprzewodowego lub komórkowego, sprzętu, programowania lub zasobów/ zaplecza komunikacyjnego, są obowiązkiem Użytkownika. Możemy dostarczać lub udostępnić użytkownikom pewne promocje, biuletyny informacyjne, ostrzeżenia, usługi, nowości, programowanie, wiadomości i informacje przez wiadomości tekstowe, pocztę elektroniczną, przez urządzenia bezprzewodowe lub komórkowe lub w inne możliwe sposoby (osobno i łącznie, “wiadomości”); w niektórych przypadkach, wkład Użytkownika do naszej Usługi jednocześnie wpisze go jednocześnie do tych Usług celem umożliwienia otrzymywania takich wiadomości. W każdym przypadku będziemy je ujawniać Użytkownikowi w chwili przedkładania przez niego informacji związanych z danymi wiadomościami, i jeśli Użytkownik nie zrezygnuje (na co zawsze zezwalamy i co w każdym przypadku umożliwiamy) uznamy, że taki Użytkownik wyraził swoją zgodę na otrzymywanie wyżej wymienionych wiadomości. Należy pamiętać, że gdy Użytkownik wpisuje swój numer urządzenia bezprzewodowego do naszej Usługi, kończy proces lub korzysta z jakiegokolwiek działania, usługi, właściwości lub funkcji obejmującej wiadomości, albo w przypadku, gdy Użytkownik podejmie próbę któregokolwiek z tych działań, wyraża swoją zgodę i zezwala na otrzymywanie takich wiadomości, chyba że zrezygnuje, albo do chwili rezygnacji. Jeśli Użytkownik komunikuje się z, otrzymuje wiadomości od, współdziała z, lub korzysta z Usług, albo uzyskuje towary i usługi odnoszące się do osób trzecich, nawet jeśli dzieje się to wyniku korzystania z naszych Usług, pozostaje to wyłącznie kwestią pomiędzy Użytkownikiem a tymi stronami trzecimi; w związku z powyższym nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

WYMAGANIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Korzystanie z naszych Usług podlega obowiązującym lokalnym, regionalnym, krajowym, narodowym i międzynarodowym prawom i przepisom oraz międzynarodowym traktatom. Użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, czyny i niedopełnienia mające miejsce w, z, przez lub w ramach Użytkownika adresu wiadomości SMS, adresu MMS, numeru urządzenia bezprzewodowego lub komórkowego, adresu e-mailowego, konta lub Identyfikatora Użytkownika. Zabrania się korzystania, umożliwiania lub pozwalania innym osobom na korzystanie ze świadczonych przez nas Usług, lub świadomego umożliwienia korzystania innym w sposób, który jest, nabiera charakteru lub prawdopodobnie będzie:

 • zniesławiający, szkalujący, nieprzyzwoity, wulgarny lub obsceniczny, pornograficzny, seksualnie niedwuznaczny lub seksualnie sugestywny, obraźliwy rasowo, kulturalnie lub etnicznie, szkodliwy, nękający, zastraszający, grożący, nienawistny, niestosowny, dyskryminujący lub obraźliwy, który udaje lub może się wydawać, że udaje kogokolwiek innego.
 • wywierać niekorzystny wpływ lub mieć negatywne odbicie na nas, świadczone przez nas Usługi lub na wartość naszej firmy, nazwę lub reputację lub powodować przymus, cierpienie lub dyskomfort w stosunku do nas lub jakiegokolwiek innego podmiotu/osoby, lub zniechęcać jakąkolwiek osobę, firmę lub przedsiębiorstwo od wykorzystywania wszystkich lub części naszych Usług, od stania się Abonentem lub reklamowania, wstawiania linków lub stawania się naszym dostawcą lub licencjodawcą;
 • wysyłać lub prowadzić do wysłania ulotek reklamowych, łańcuszków szczęścia, niepożądanych reklam, wiadomości śmieci, spamu, “phishing”;
 • wykorzystywany do celów komercyjnych lub biznesowych, w tym między innymi do reklamowania, marketingu lub oferowania towarów lub usług, bez względu na to, czy dla wynagrodzenia, czy też poprzez linki z jakimikolwiek innymi witrynami lub stronami internetowymi
 • nadawać, rozpowszechniać lub ładować programy lub materiały zawierające złośliwe kody, takie jak wirusy, bomby czasowe, programy typu cancel bots, robaki, konie trojańskie, programy spyware lub inne potencjalnie szkodliwe programy, materiały, kody lub informacje;

  fałszować wszelkie nagłówki pakietu TCP/IP lub części informacji nagłówka w każdej wiadomości, wiadomości poczty elektronicznej, chacie lub postingu z jakiegokolwiek powodu;

 • naruszać jakiekolwiek prawa, przepisy (w tym między innymi prawa odnoszące się do przekazywania danych technicznych lub oprogramowania eksportowanego ze Stanów Zjednoczonych), nakaz sądowy lub rządowy, jakiekolwiek traktaty, ani naruszać ani pogwałcać praw własności intelektualnej, prawa prywatności i promocji albo jakichkolwiek innych naszych praw lub jakiejkolwiek innej osoby, firmy lub przedsiębiorstwa;
 • uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do świadczonych przez nas Usług lub jakichkolwiek kont innych użytkowników, Identyfikatorów Użytkownika, nazw, haseł, Informacji Osobistych, Informacji Abonenckich, profili, lub innych komputerów, witryn lub stron internetowych związanych lub powiązanych z naszymi Usługami ani wykorzystywać naszych Usług w jakikolwiek sposób, który narusza lub jest niespójny z Niniejszym Regulaminem;

  modyfikować, zakłócać, pogarszać, zmieniać lub wpływać na korzystanie, właściwości, funkcje, działanie lub utrzymywanie naszej Usługi lub prawa albo korzystanie ze świadczonej przez nas Usługi przez innych, albo zbierać, uzyskiwać, zestawiać, gromadzić, transmitować, reprodukować, kasować, zmieniać, oglądać lub przedstawiać jakiekolwiek materiały lub informacje, bez względu na to, czy są osobiście możliwe do zidentyfikowania, przesłane przez lub dotyczące jakiejkolwiek innej osoby, firmy lub przedsiębiorstwa w odniesieniu do korzystania przez nich lub Użytkownika naszej Usługi nie dozwolonej przez Niniejszy Regulamin.

NIEZAMAWIANE MATERIAŁY

Prosimy o nieprzysyłanie do nas oryginalnych kreatywnych pomysłów, sugestii, treści ani materiałów z zamiarem lub prośbą o przejrzenie przez nas i ich oceną pod względem ewentualnego wykorzystania przez nas lub przez jakąkolwiek inną osobę. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie mamy żadnego obowiązku w stosunku do niezamawianych nadsyłanych materiałów, w związku z czym jeśli Użytkownik nadeśle takie materiały w tym konkretnym celu (w tym między innymi wszelkie Treści Generowane przez Użytkownika) staną się one automatycznie naszą własnością, beż żadnego zobowiązania do poufności ani ograniczeń w stosowaniu przez nas albo ujawnieniu. W takim przypadku będziemy właścicielami wszelkich niezamawianych nadesłanych materiałów, łącznie z pracami pochodnymi, na skalę światową, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania w dowolnym celu, bez przypisywania, wynagradzania lub podobnych ani w stosunku do Użytkownika ani do jakiejkolwiek innej osoby.

REKLAMODAWCY; LINKI DO STRON WSZELKICH OSÓB TRZECICH

Od czasu do czasu Użytkownik będzie mógł komunikować się z, otrzymywać wiadomości od, zostać przekierowany do, oddziaływać wzajemnie z, albo brać udział w lub korzystać z Usługi lub zyskiwać towary i usługi od osób trzecich, takich jak na przykład nasi reklamodawcy, sponsorzy albo partnerzy promocyjni na skutek lub w związku z korzystaniem z naszej Usługi. Możemy na przykład umożliwić reklamodawcom prezentowanie materiałów marketingowych i promocyjnych przy okazji naszej Usługi, co naszym zdaniem może zainteresować Użytkownika, oraz być interesujące dla innych użytkowników. Wszelka tego rodzaju komunikacja, interakcja i uczestnictwo są w pełni i wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a zaangażowaną osobą/osobami trzecimi, i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika w związku z tymi działaniami lub transakcjami (w tym między innymi żadnych oświadczeń, rękojmi, porozumień, umów lub innych warunków które mogą mieć miejsce pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią ani towarami i usługami które mogą zostać nabyte przez Użytkownika lub uzyskane od takiej osoby trzeciej).

Wyświetlanie URL, hiperlinków na naszej Usłudze (w tym w wiadomościach) lub jakiejkolwiek innej formy przekierowania połączenia Użytkownika z lub poprzez świadczoną przez nas Usługę, (‘linki’) nie stanowi potwierdzenia, nie mamy też żadnego zobowiązania, obowiązku ani odpowiedzialności w wyniku umieszczania takich linków. Nie weryfikujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek osoby trzecie ani witryny (ani ich polityki prywatności), ani też za ich towary lub usługi, nawet jeśli mamy z nimi ustalenia marketingowe, reklamowe lub inne. Jeśli osoba trzecia uzyska informacje od lub o Użytkowniku, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za ich postępowanie lub podejmowane przez nich działania. Nasza Polityka Prywatności opisuje wyłącznie sposób, w jaki postępujemy z Informacjami Osobowymi otrzymanymi od Użytkownika.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NASZA USŁUGA UDOSTĘPNIANA JEST NA ZASADZIE "JAK JEST" ORAZ "JAK UDOSTĘPNIONO" BEZ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU OŚWIADCZENIA ANI RĘKOJMI ANI GWARANCJI ANI ZAPEWNIENIA, ŻE USŁUGA BĘDZIE DOSTĘPNA ANI ŻE BĘDZIE DZIAŁAŁA JAK ZOSTAŁO TO OPISANE. WYŁĄCZAMY WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE OGRANICZONYM PRZEPISAMI PRAWA ZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŻONE, DOROZUMIANE I USTAWOWE, W TYM, BEZ OGRANICZENIA DO, GWARANCJE RYNKOWOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI WŁASNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI.

Ponadto nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek złośliwe kody, opóźnienia, nieścisłości, pomyłki ani niedopełnienia powstające na skutek korzystania przez Użytkownika z naszej Usługi. Użytkownik rozumie, potwierdza, i wyraża zgodę, że przejmuje pełne ryzyko związane z jakością, dokładnością, skutecznością, aktualnością, adekwatnością, kompletnością, prawidłowością, autentycznością, bezpieczeństwem i ważnością wszelkich właściwości i funkcji naszej Usługi. W szczególności nie będziemy ponosić odpowiedzialności za (proste) zaniedbanie z naszej strony.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I WYRAŻA ZGODĘ, W NAJPEŁNIEJSZY SPOSÓB UMOŻLIWIONĄ PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, ŻE ANI MY ANI NASZE SPÓŁKI MACIERZYSTE, PODMIOTY ZALEŻNE, SPÓŁKI STOWARZYSZONE, PRAWNI NASTĘPCY LUB CEDENCI, ANI TEŻ NASI ANI KTÓRZYKOLWIEK Z ICH URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW, PRZEDSTAWICIELI, REKLAMODAWCÓW, SPONSORÓW, PARTNERÓW BIZNESOWYCH LUB PROMOCYJNYCH, OPERATORÓW BEZPRZEWODOWYCH LUB KOMÓRKOWYCH, OPERACYJNYCH USGŁUGODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW, W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, STRATY LUB USZKODZENIA, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE JAK I POŚREDNIE, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ODSZKODOWANIA KOMPENSACYJNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA W ODNIESIENIU DO, W WYNIKU LUB POWSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z NASZĄ USŁUGĄ, BEZ WZLĘDU NA FORMĘ DZIAŁANIA, PRAWNĄ ZASADĘ LUB PODSTAWĘ ROSZCZENIA, ANI TEŻ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JAKAKOLWIEK INNA STRONA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI ODSZKODOWANIA. JEŻELI JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ODSZKODOWANIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST NIEDOZWOLONE LUB OGRANICZONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, BĘDZIEMY NADAL UPRAWNIENI DO MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH ZRZECZEŃ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZEŃ UMOŻLIWIONYCH PRZEZ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, SĄDOWNIE I/LUB WEDŁUG ZASADY SŁUSZNOŚCI, JEDNAKŻE W ŻADNYM PRZYPADKU NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO ODSZKODOWAŃ LUB INNYCH NIE BĘDZIE MOGŁA PRZEKROCZYĆ PIĘĆDZIESIĘCIU (50,-) EURO, NIEZALEŻNIE OD JAKIEGOKOLWIEK MOŻLIWEGO ROSZCZENIA ZAKŁĄDAJĄCEGO, ŻE TAKI ŚRODEK NAPRAWCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO CELU.

Użytkownik zgadza się, że jeśli wystąpi z nami w spór lub jeśli będzie niezadowolony z danego aspektu naszej Usługi albo warunków umowy zawartej z nami, rozwiązanie Umowy Subskrypcji Użytkownika, rejestracji i korzystania z naszej Usługi stanowi pełne prawo Użytkownika i wyłączny środek naprawczy, nawet jeśli uznaje się, że to prawo lub środek naprawczy nie spełnia zasadniczego celu. Użytkownik potwierdza i zgadza się z tym, że nie mamy żadnego zobowiązania, obowiązku ani odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika ani żadnej innej osoby. W żadnym przypadku nie będziemy zobligowani do refundowania jakichkolwiek kwot rzeczywiście wpłaconych przez Użytkownika za Usługi.

Świadczona przez nas Usługa ma skończoną ograniczoną pojemność, w związku z czym niektóre Posty i wiadomości mogą nie zostać załatwione w odpowiednim czasie lub wcale nie zostaną załatwione, natomiast pewne funkcje lub właściwości mogą zostać ograniczone lub opóźnione lub staną się niemożliwe do wykorzystywania. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że nie będziemy mieć żadnego zobowiązania, obowiązku ani odpowiedzialności do przekazywania, przetwarzania, przechowywania, otrzymywania ani dostarczania jakichkolwiek Postów albo wiadomości ani za niepowodzenie, niedokładność ani opóźnienie. Nie należy polegać na terminowości lub skuteczności naszych Usług w przypadku transakcji, Postów, wiadomości lub wszelkich innych form komunikacji.

ZABEZPIECZENIE

Użytkownik zgadza się ochronić i zabezpieczyć nas, naszą spółkę macierzystą, podmioty zależne i spółki stowarzyszone, jak również naszych i ich urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli, reklamodawców, sponsorów, partnerów biznesowych i promocyjnych, operatorów bezprzewodowych albo komórkowych, usługodawców i dostawców usług operacyjnych przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i działaniami (w tym między innymi przed wszelkimi roszczeniami dotyczącymi niewłaściwego pobrania przez Użytkownika, wykorzystania, zakodowania, odkodowania, kompresowania, skopiowania, przedstawienia, nadania, adaptowania, udostępnienia, eksportowania lub transmitowania jakichkolwiek Treści) (“Roszczenia”) i zwolni od wszelkiej odpowiedzialności za szkody, straty, koszty i wydatki, (wraz z uzasadnionym wynagrodzeniem dla prawników) (“Straty”) wynikających z naruszenia lub pogwałcenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, ani jakichkolwiek materiałów lub Treści, które umieszcza na Poście, lub w inny sposób udostępnia, lub zmiany dokonanej przez Użytkownika, albo nieautoryzowanego korzystania ani eksportowania Treści ani wiadomości, naruszenia jakiegokolwiek prawa ani przepisów, ani też naruszenia, sprzeniewierzenia ani złamania praw jakiejkolwiek innej strony. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich takich Roszczeń i wszelkich negocjacji za ich rozwiązanie lub kompromis, a Użytkownik ze swojej strony zobowiązuje się do współdziałania z nami.

RÓŻNE

Niniejszy Regulamin ma moc wiążącą i stanowi umowę Użytkownika zawartą z nami, związaną ze świadczoną Usługą. Nie może ona zostać zmieniona ustnie, drogą porozumienia ani zastosowania ani w żaden inny sposób, lecz wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w Niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy którykolwiek warunek uznany zostanie za bezprawny, nieważny lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na żadne z pozostałych ustaleń, z których każde nadal zachowa moc wiążącą. Każdy warunek, który musi zachować moc wiążącą, aby umożliwić nam egzekwowanie jego znaczenia, będzie mieć moc wiążącą; jednakże żadne działanie powstające w powiązaniu z niniejszym Regulaminem lub na skutek korzystania przez Użytkownika z naszej Usługi, bez względu na formę działania lub podstawę roszczenia, może zostać podjęte przez Użytkownika ponad 1 rok po tym, kiedy powstaje przyczyna danego działania (lub w przypadku wielorakich przyczyn, data powstania pierwszej z przyczyn). Nasze opóźnienie lub nie podjęcie żadnego działania nie stanowić będzie, ani nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego czy innego warunku czy prawa, do którego jesteśmy uprawnieni. Użytkownik nie przeniesie ani nie sceduje niniejszego Regulaminu ani jego prawa do korzystania z naszej Usługi nikomu innemu, a wszelka próba dokonania tego stanie się nieważna ab initio.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika (lub gdy jesteśmy przekonani o możliwości takiego naruszenia) niniejszego Regulaminu, albo gdy zostaniemy poinformowani, stwierdzimy lub gdy mamy powód przypuszczać, że Użytkownik został lub zostanie zaangażowany w zachowanie stanowiące naruszenie któregokolwiek warunku niniejszego Regulaminu, będziemy mogli (w zakresie umożliwionym przez obowiązujące przepisy prawne) dezaktywować, anulować, zawiesić lub zakończyć ważność rejestracji, subskrypcji lub innej formy korzystania z naszych Usług, w całości lub częściowo, bez uprzedniego zawiadomienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania i zarejestrowania przez Użytkownika, albo rozwiązania Umowy Subskrypcji dla pewnych lub wszystkich naszych Usług, w dowolnej chwili i dla dowolnego powodu, mając konkretną przyczynę lub nie, bez uprzedniego powiadomienia i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności lub dalszego zobowiązania w stosunku do Użytkownika lub innej osoby. Po rozwiązaniu będziemy uprawnieni do natychmiastowego domagania się wszelkich niedokonanych a należnych opłat, i od tej chwili nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności ani żadnego dalszego zobowiązania w stosunku do Użytkownika ani żadnej innej osoby, a ponadto Użytkownik nie będzie mieć prawa do zwrotów żadnych kwot. Użytkownik może zakończyć ważność swojej rejestracji (członkostwa), Umowy Subskrypcji i Identyfikatora Użytkownika, w każdej chwili i z każdego powodu, stosując właściwą procedurę zawartą na naszej witrynie i/lub na WAP. Wydrukowany egzemplarz Niniejszego Regulaminu i jakiegokolwiek powiadomienia w formie elektronicznej będą uznawane we wszelkich prawnych lub administracyjnych postępowaniach w tym samym zakresie i na tych samych warunkach jak inne dokumenty biznesowe i rejestry oryginalne wygenerowane i przechowywane w kopii drukowanej.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

Korzystanie z naszej Usługi oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawnym obowiązującym w Polsce, i winny być zgodnie z tym prawem interpretowane. Należy bezwarunkowo i nieodwołalnie poddać się wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Warszawie.

CAŁA UMOWA

Polityka Prywatności, Wymagania Społecznościowe, jeśli ma to zastosowanie również Umowa Subskrypcji, oraz wszelkie ewentualne Dodatkowe Warunki, zostały włączone i stanowią część niniejszego Regulaminu jak gdyby zostały w nim bezpośrednio ujęte i razem przedstawiają pełne i wyłączne oświadczenie dotyczące warunków pomiędzy Użytkownikiem a nami w odniesieniu do przedmiotowych kwestii, zastępując wszelkie uprzednie lub sprzeczne umowy, porozumienia, dyskusje, komunikacje, będące w formie pisemnej, ustnej lub innej.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM, ZGADZA SIĘ NA ZWIĄZANIE JEGO WARUNKAMI I STOSOWANIE SIĘ W PEŁNI DO WSZYSTKICH W NIM OKREŚLONYCH WARUNKÓW.